Personálna agentúra - poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 


udelené podľa Nariadenia EP a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“) Prevádzkovateľovi TWF Consulting, s.r.o., so sídlom: Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 47 034 424 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 


Keďže ste prejavili záujem o pracovnú pozíciu v našej spoločnosti, Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako uchádzača o zamestnanie (ďalej tiež iba „dotknutá osoba“) v rozsahu osobných údajov uvedených v priloženom životopise, žiadosti o prijatie do zamestnania a v predložených prílohách, prípadne v iných poskytnutých materiáloch súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie, najmä však v nasledovnom rozsahu: a)  meno a priezvisko, b) e-mailová adresa a c) tel. číslo, d) vzdelanie, e) pracovné skúsenosti, f) počítačové a jazykové znalosti (údaje uvedené sub a) až f) spolu tiež „osobné údaje“).

 

Identifikácia Prevádzkovateľa a kontaktné údaje
Prevádzkovateľom v mene ktorého sa osobné údaje spracúvajú je TWF Consulting, s.r.o., so sídlom: Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 47 034 424, zapísaný v obch. reg. Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 87637/B. Kontaktnými údajmi sú: tel.: +421908419392, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 


Účely spracúvania a právny základ
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu, v akom boli Vami, ako dotknutou osobou, poskytnuté pre nasledovné účely:

účel zaradenia dotknutej osoby do evidencie uchádzačov o zamestnanie za účelom posúdenia vhodnosti na konkrétnu pracovnú pozíciu v zmysle §13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a čl. 11 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Zákonník práce“), Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľ a(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR),
účel zaradenia dotknutej osoby do databázy uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR),
účel vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania Prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).
 

Kategórie dotknutých osôb
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely uvedené v čl. II týkajúce sa uchádzačov o zamestnanie, ako dotknutých osôb, u ktorých Prevádzkovateľ eviduje, že prejavili záujem o niektorú z inzerovaných pracovných pozícií alebo prejavili záujem o prácu u Prevádzkovateľa, bez väzby na konkrétnu pracovnú pozíciu.

 


Oprávnené záujmy sledované Prevádzkovateľom
Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v možnosti posúdiť žiadosti a schopnosti uchádzačov o zamestnanie na účely uzavretia pracovného pomeru alebo iného obdobného pracovnoprávneho vzťahu. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely podľa čl. II je tak súhlas dotknutej osoby a oprávnený záujem Prevádzkovateľa, a to podľa príslušného článku Nariadenia GDPR a príslušného ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov, za predpokladu, že v danom prípade nad takýmto záujmom Prevádzkovateľa neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

 


Po poskytnutí osobných údajov Prevádzkovateľovi môžete kedykoľvek bezplatne uplatniť právo namietať spracúvanie osobných údajov, a to najmä nasledujúcimi spôsobmi:

poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa
prostredníctvom e-mailu Prevádzkovateľa.;
prostredníctvom telefónnej linky.
Ak budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov Prevádzkovateľom nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať po doručení aspoň jedného z niektorého z prejavov vôle podľa písm. a) až c) tohto článku.

 


Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť súhlas so spracúvaním
V prípade záujmu dotknutej osoby na tom, aby ho Prevádzkovateľ zaradil do databázy uchádzačov o zamestnanie alebo do evidencie uchádzačov o zamestnanie za účelom posúdenia vhodnosti na danú pracovnú pozíciu, je dotknutá osoba povinná poskytnúť Prevádzkovateľovi aspoň osobné údaje v rozsahu ako sú definované v úvodných ustanoveniach tohto dokumentu, inak nie je možné spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby ako uchádzača o zamestnanie. Poskytnutie osobných údajov v prípade spracúvania osobných údajov pre účel vedenia uchádzača o zamestnanie v databáze za účelom účasti v budúcich výberových konaniach dotknutej osoby a pre účel zaradenia dotknutej osoby do evidencie uchádzačov o zamestnanie za účelom posúdenia vhodnosti na danú pracovnú pozíciu je dobrovoľné.

 


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov
Predpokladá sa, že osobné údaje spracúvané na účely podľa čl. II budú poskytnuté tiež týmto príjemcom:

orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce),
súd, orgány činné v trestnom konaní
(ďalej aj „príjemcovia“).

 

Doba uchovávania
Osobné údaje budú spracúvané do doby, kým nepominie účel spracúvania osobných údajov na ktorý boli získané, tzn. do doby nevyhnutnej pre posúdenie vhodnosti kandidáta na danú pracovnú pozíciu, najneskôr však do doby keď nebude daný právny základ spracúvania osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje podľa čl. II písm. b) budú spracúvané do doby, kým nepominie účel spracúvania osobných údajov na ktorý boli získané, tzn. do doby nevyhnutnej pre posúdenie vhodnosti kandidáta na danú pracovnú pozíciu, najneskôr však do uplynutia 36 mesiacov od udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

 

 

 

Informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania
Pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovanie.

 

Informácie o ďalších právach dotknutých osôb
Za predpokladu dodržania podmienok stanovených právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

 

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú:
Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: účely spracúvania; kategórie dotknutých osobných údajov; príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; právo podať sťažnosť dozornému orgánu; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže požadovať primeranú náhradu zodpovedajúcu administratívnym nákladom na spracovanie žiadosti.

Právo na opravu osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo na to, aby  Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie”):
Dotknutá osoba má tiež právo, aby  Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2 Nariadenia GDPR;
osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR.
Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj čl. 9 ods. 3 Nariadenia GDPR;
na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania:
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie uvedeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, Prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť údajov:
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva nie je dotknutý čl. 17 Nariadenia GDPR. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných.

Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva):
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:
Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním:
V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť najmä nasledujúcimi spôsobmi:

  • poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa,
  • prostredníctvom e-mailu Prevádzkovateľa;
  • prostredníctvom telefónnej linky.


Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Prevádzkovateľ poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov do jedného mesiaca od doručenia žiadosti dotknutej osoby. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť, zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je však povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak Prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 


Týmto udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov a potvrdzujem, že som bol informovaný v zmysle vyššie uvedeného.